give Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f (gave, given) vermek, hediye etmek, hibe etmek; devretmek; tayin etmek; baskı altında eğilmek veya çökmek; bel vermek; çekilmek; açılmak, nazır olmak, bakmak; erimek, erimeye yüz tutmak give a good account of oneself iyi davranmak give a command emir vermek give a dinner ziyafet tertip etmek give one a piece of one's mind bir kimsenin kusurunu yüzüne karşı söylemek, aklını başına getirmek give a play temsil vermek; bir piyes oynamak give a present hediye vermek give away vermek, hediye etmek; ele vermek, sırrını açıga vurmak; düğünde gelini damada teslim etmek give back geri vermek; geri çekilmek give birth to doğurmak give chase to kovalamak give (a person) credit for (bir kimseyi )haklı veya muktedir saymak; kredi açmak; eserin sahibini tanımak, tanıtmak give down kendini sağdırmak (inek) give ear to kulak vermek, dinlemek give forth neşretmek, ilân etmek, dışarı vermek give in teslim olmak; kabul etmek, susmak give it to azarlamak; dövmek give off çıkarmak (duman, koku, ışık); sızdırmak (gaz); salmak (dal) give offense darıltmak give one a cold bir kimseye nezle geçirmek give one's life to hayatını adamak, kendini vermek give oneself airs çalım satmak, gösteriş yapmak, poz takınmak give oneself trouble sıkıntıya girmek, başını derde sokmak give out takati kesilmek, bitmek; ilân etmek, yaymak, bildirmek give over vaz geçmek; terketmek, teslim etmek, ümidini kesmek give place to yer vermek, meydan vermek, çekilmek give rise to sebebiyet vermek give suck emzirmek, meme vermek give thanks şükretmek give the slip yanından savuşup kaçmak, slang toz olmak give up vaz geçmek, teslim olmak, ümidi kesmek; pes etmek; terketmek, teslim etmek give up the ghost ölmek, son nefesini vermek give up the struggle teslim olmak, pes etmek, mücadeleden vaz geçmek, çekilmek give way çekilmek, kuvveti tükenmek; kendinden geçmek; çökmek give way to müsaade etmek, serbest bırakmak, koyuvermek given to düşkün olan (bir şeye), müptelâsı
    • i gerilme hassası, elastikiyet give -and-take i elbirliği
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor