get Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • f (got, got, ABD gotten, getting) almak, ele geçirmek elde etmek, tedarik etmek; yakalamak; götürmek; hazırlamak; yaptırmak; sebep olmak; (netice olarak) bulmak; ögrenmek; (hastalığa) tutulmak, olmak; bağlantı kurmak; (trene) yetişmek; gebe bırakmak (gen hayvan); malik olmak; kazanmak; kdili anlamak; kdili vurmak, isabet etmek; argo şaşırtmak; argo ilgi çek- mek, hoşa gitmek; sinirlendirmek; argo far- kına varmak; getirmek; varmak; gelmek, gitmek, yer değiştirmek get about yayılmak; dolaşmak; ortalıkta görünmek get across açıklamak, anlaşılmasını sağlamak get ahead ilerlemek get ahead of geçmek, geride bırakmak, üstün olmak get along gitmek, ayrılmak; geçinmek, idare etmek; başarmak; anlaşmak, uymak; yaşlanmak get around yayılmak; gezinmek; ortalıkta görünmek; bir şey elde etmek için yağlamak; üstünden atmak, yolunu bulup kurtulmak get around to geç yapmak, eli geç değmek get at varmak; demek istemek; başlamak, yapmak; kdili etkilemek get away kaçmak, gitmek, kurtulmak, savuşmak; (koşuya) başlamak get away with argo şüphe uyandırmadan veya ya- kalanmadan atlatmak get back geri dönmek get back at argo öç almak get by geçmek, yetmek; kdili gecinmek; k dili yakayı ele vermeden yapmak get down inmek, aşağı inmek; not etmek, yazmak get down to başlamak get drunk sarhoş olmak get even (with) hakkından gelmek get home eve varmak; dönmek get in girmek; sokmak; katılmak; (ürün) kaldırmak get in good with argo gözüne girmek get in on faydalanmak, paydaş olmak get in a word edgewise laf so- kuşturmak get in supplies erzak almak get into girmek get it kdili anlamak; cezalanmak get it into one's head kafasına sokmak; anlamak get married evlenmek get near yaklaşmak get nowhere başarısız olmak get off inmek; ayrılmak; kurtulmak; söylemek get (some one veya something) off çıkarmak; kurtarmak get (a thing) off one's chest içini dökmek get on binmek; uyuşmak, anlaşmak; idare etmek get on one's feet ayağa kalkmak; kendini geçindirecek hale gelmek get on one's nerves sinirine dokunmak get (a person veya a thing) on the brain kdili ( bir kimse veya şeyi) aklından çıkaramamak, aklına takılmak get one's back up inat etmek, kızmak; kızdırmak get one's goat argo kızdırmak, slang keçileri kaçırtmak get one's hand in eli alışmak, usta olmak get her hooks on argo (erkeğe) kancayı takmak get ones way istediğini koparmak, hile ile veya üsteleyerek istediğini elde etmek get out ayrılmak, kaçmak; ortaya çıkmak, sızmak; yayınlamak; güçlükle söylemek; çıkarmak get out from under (karışık bir işten) sıyrılmak get out of-den almak; kurtulmak; kurtarmak; ayrılmak get out of bed on the wrong side solundan kalkmak get out of hand çapraşık hale gelmek, dizginlenemez hale gelmek, çığırından çıkmak get out of one's depth derin suya girmek; başından buyük işe girişmek get out of sight göz önünden gitmek, ortadan kaybolmak get over (hastalığı, öfkeyi) atlatmak; açıklamak, anlaşılmasını sağlamak get ready hazırlamak, hazırlanmak get religion birden dine bağlanmak get rid of kurtulmak, başından savmak, atmak get round yayılmak; gezinmek; yolunu bulup kurtulmak get the better of, get the best of üstün çıkmak get the drop on haberi olmadan silâh çekmek; kazançlı bir durumda olmak get the hang of manasını kavramak; işletme sırrını öğrenmek get there kdili amacına ulaşmak, başarmak get the upper hand kazanmaya yüztutmak get through bitirmek; geçirmek, geçmek; geçinip gitmek get through to bağlantı kurmak; anlamasını sağlamak get tired yorulmak get to başlamak; yapabilmek; bağlantı kurmak get together toplanmak, bir araya gelmek; anlaşmaya varmak; toplamak get up kalkmak; binmek, tırmanmak, çıkmak; düzenlemek, hazırlamak; uydurmak; edinmek, geliştirmek get up steam istim kaldırmak; hızlanmak; şevklenmek get used to alışmak get wet ıslanmak get wind of sezmek, kokusunu almak, duymak get with argo ilgilenmek, uymak Bak got
    • i yavru, hayvan yavrusu
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor